دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - سی سال در فراق پدر گریه کرد و گفت: بازار شام جای عزیزان ما نبود
العربیة | English | | RSS | Email |
نوع خبر 
 
 
سی سال در فراق پدر گریه کرد و گفت: بازار شام جای عزیزان ما نبود

يکشنبه 17 شهريور 1398  6:23

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 27 شهريور 1398  2:40:55
تعداد بازديد از اين خبر : 67