دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - پردیس در یک نگاه-بیانیه رسالت پردیس
العربیة | English | | RSS | Email |

بیانیه رسالت پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

پردیس خواهران در پی تحقق بخشیدن به اهداف کلان تاسیس دانشگاه امام صادق علیه السلام که مهم ترین رسالت خویش را تحقق آمـوزه های گنجینـه نفیس ثقـلیـن و صیانت از آن می داند، تشکیل شد و براین باور است که رشد و تعالی همگون و متعادل یک جامعـه، مـرهـون رشد و تعالی همه جانبه بانـوان بوده و هست.

بدین جهت با اعتقاد راسخ به تدبیر و توانمندی بانوان اندیشمند اسلامی، بر محوریت موارد ذیل اهتمـام وافر خود را مبذول می دارد:

-          صیـانت از ارزش های والای نظام مقـدس جمهوری اسلامـی ایـران کـه بارقـه ای است از حکومـت عدل الهی در پرتو مشعل همیشه فروزان امامت و ولایت .

-          پاسداری از اصل "ولایت فقیه" که استمرارامامت و تضمین کننده عملکرد سازمان ها و نهادهای گوناگون نظام در انجام وظایف اصیل اسلامی خویش است؛ به عنـوان تجلــی بـارز پویایـی و کـارآمدی فقه جعفری.

-          تقدم تزکیه وتهذیب بر تعلم و تعلیم وتعهد برتخصص در سیاست های خرد و کلان دانشگاه؛ زیرا به حسب دیـدگاه معرفتی اسلام، علم نوری الهی است که ثمربخشی تمام و کمال آن ، نیازمند محملی زلال و ضمیری لاهوتی است.

-          تاکید بر قداست، حفظ و استواری خانواده به عنـوان واحد بنیادین جامعه بر مبنای حقوق و اخلاق اسلامی . با این باور که بانوان اندیشمند قادر هستند همراه با ایفای مسئولیت های خانوادگی خویش از جمله وظیفه خطیر و پر ارج مادری نقشی بنیـادین در تکـویـن ساختار علمی ، هویت ملی و معرفت دینی جامعه داشته باشند.

-          التزام به حجاب و عفاف به عنوان مقدمه ایی بر رشد دیگر جنبه های ایمانی و انسانی بانوان و تلاش در جهت تقویت مبانی اعتقادی آن در جامعه اسلامی.

-          ایجاد فرصتی مناسب، جهت سهولت بروز توانمندی های علمی بانوان فرهیخته در محیطی مستقل از آقایان، با بهره گیری از متخصصان این طبقه در امـور آموزشی، پژوهشی و اجـرایی.

-          فراهم آوردن زمینه های رشد، تعالی و توسعه فرهنگ اسلامی انسانی با راهبرد علمی در عرصه داخلی و بین المللی با مؤلفه های پویایی، خلاقیت و نوآوری و پرهیز از روش های ایستا و بازدارنده.

-          بهره گیری ازعلوم وفنون وتجارب پیشرفته بشری وتلاش در جهت پیشبرد آنها در چارچوب ضوا بط فقه جعفری که ضامن رشد و عظمت ملت ها و تعالی فردی واجتماعی بشر است.

-          جذب نخبگان و تربیت استادان صاحب نظر، نظریه پرداز، مدیر و محقق به منظور تولید علم و ارائه راهکارهای کاربردی به حسب تحولات و مقتضیات زمان.

-           تاکید بر آموزش پویا، خلاق و کاربردی به منظور مرجعیت علمی در نظام علمی و فرهنگی جهان فاقد مرز معاصر.

-          برنامه ریزی بر مبنای آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع و سطوح علمی دانشگاه که مستلزم رعایت مـؤلفه ها و عناصر پژوهشی نظام مند است.

-          مبادله فرهنگی و نقد و تنقیح دستاوردهای دیگر مراکز علمی به منظور استفاده از نتایج قابل انطباق و هم سو با اصول و ارزش های اسلامی.

13 شهريور 1395