دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه ها در مقطع دکتری-پایان نامه های دفاع شده دانشگاه شهید مطهری(ره)
العربیة | English | | RSS | Email |

                             رسالات دکتری دانشگاه شهید مطهری، دفاع شده

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

سال دفاع

چکیده

1

فرحناز خسروشاهی

سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت معنوی با تکیه بر فقه جزایی و کنوانسیون حقوق کودک

دکتر حسینعلی نجفی ابرندآبادی

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی

1394

چکیده

2

محمد بهرامی خوشکار

قضاوت و شهادت زن از دیدگاه مکاتب فقهی

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

1380

چکیده

3

محمد اسحاقی آستانی

بررسی تطبیقی مجازات فرزند کشی

آیت ا.. سید محمدحسن مرعشی

دکتر محمد آشوری

دکتر حسین میرمحمدصادقی

1379

چکیده

 

 

22 اسفند 1396