دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - انجمن علمی فقه و حقوق خانواده-بانک پایان نامه ها در حوزه خانواده-پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد-پایان نامه های در دست تدوین دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
العربیة | English | | RSS | Email |

             پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران، در دست نگارش

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

کد و رشته

رضوان آقاجانی

مصلحت کودک در خانواده در چارچوب قانون حمایت خانواده و قانون مدنی

دکتر رقیه سادات مومن

دکتر منیر حقخواه

کد 92

فقه وحقوق خانواده

فاطمه شمس

حقوق زوجین در اقدامات جراحی زیبایی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

دکتر کبری پورعبداله

دکتر رقیه سادات مومن

کد 93

فقه وحقوق خانواده

زهرا حاجی جعفری

جرایم جنسی و نقش و تاثیر آن در تحکیم و اضمحلال خانواده

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

 دکتر هما داوودی

کد 93

فقه وحقوق خانواده

صفورا رحمانی نزاد

رویه قضایی و فرایند دادرسی دعاوی نکاح و طلاق ایرانیان غیر مسلمان

دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر مهرشاد شبابی

کد93

فقه وحقوق خانواده

فاطمه عمرانی

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تاکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانواده

دکتر عاطفه عباسی

دکتر کبری پورعبدالله

کد93

فقه وحقوق خانواده

سیده مائده تقوی میان پشته

سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق برغذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

دکتر محیا صفاری نیا

دکتر مریم السادات محقق داماد

کد93 فقه و حقوق خانواده

مهدیه مسجد جامعی

وکالت، تفویض و تخییر در طلاق در نظام حقوقی ایران

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی

دکتر رقیه سادات مومن

کد94فقه و حقوق خانواده

فاطمه زهرا ابراهیمی

نقش اختلالات جنسی در حقوق زوجین

دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر کبری پورعبدالله

کد94 فقه و حقوق خانواده

 

فاطمه حیدری

حقوق سالمندان ، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

دکتر محیا صفاری نیا

دکتر رقیه سادات مومن

کد94

فقه و حقوق خانواده

کوثر مومن زاده

رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران

دکتر مریم السادات محقق داماد

دکتر رقیه سادات مومن

کد94

فقه و حقوق خانواده

عاطفه یوسفی طوسی

تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن

دکتر عاطفه عباسی

دکتر کبری پورعبداله

کد94

فقه و حقوق خانواده

سمانه کافی

مبانی و آثار جهل زوجین نسبت به موانع نکاح در نظام حقوقی ایران

دکتر رقیه سادات مومن

دکتر مریم السادات محقق داماد

کد94

فقه و حقوق خانواده

 

 

 

 

 

20 اسفند 1396