دانش آموختگان همکار در پردیس خواهران

 

نام و نام خانوادگی

کد ورود/ رشته تحصیلی

نوع همکاری در دانشگاه

نوع همکاری در جامعه

جزییات بیشتر

مهدیه مهدوی کنی

زبان و ادبیات عربی/69

عضو هیأت علمی دانشگاه، مدیر اداره گزینش، عضو هسته جامعه دانش آموختگان و مدیر بخش روابط عمومی جامعه

 

رزومه

سیده زهرا مطهری فرد

فلسفه و کلام اسلامی /71

مدرس

 

رزومه

معصومه حاجی عموشا

زبان و ادبیات عربی/69

عضو هیأت علمی، مدیر کل آموزش، عضو هسته جامعه دانش آموختگان

 

رزومه

سعیده سادات شهیدی

فلسفه و  کلام اسلامی/74

عضو هیات علمی

 

رزومه

طاهره نوروزپور

 زبان وادبیات عربی /73

کارشناس تبلیغات ، عضو هسته جامعه دانش آموختگان و مدیر بخش اداری جامعه

 

رزومه

فاطمه گنجی پور

زبان و ادبیات عربی/73

کارشناس روابط عمومی

 

رزومه

عباسپور

فقه و مبانی حقوق /71

_____

 

رزومه

سرور نقشینه

فقه و مبانی حقوق /69

کارشناس اداره گزینش

 

رزومه

سیده اکرم قرشی

فقه و حقوق اسلامی/81

______

 

رزومه

طاهره ابراهیم

زبان و ادبیات عربی/74

فهرست نویس کتابخانه

 

رزومه

مهناز اعتضادی فر

زبان و ادبیات عربی/74

کارشناس بخش زبان عربی و مدرس

 

رزومه

زینب عسگریان

فلسفه و  کلام اسلامی/76

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی، مدرس

 

رزومه

فاطمه صغری شفیعی

مدیریت آموزشی/85

عضو هیأت علمی و مدرس

 

رزومه

مریم برادران

مدیریت آموزشی/86

مدیر کل پژوهش و مدرس

 

رزومه

نیره رحمانی

مدیریت آموزشی/86

کارشناس گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، مدرس

 

رزومه

زینت السادات صفوی

مدیریت آموزشی/86

______

 

رزومه

تکتم دیواندری

حقوق/84

مسئول دفتر منابع انسانی و پشتیبانی

 

رزومه

منیر تجلی

معارف اسلامی و علوم تربیتی/85

کارشناس مسئول برنامه ریزی منابع انسانی و پشتیبانی

 

رزومه

پیوند سفری

 زبان وادبیات عربی /84

مدیر امور فرهنگی

 

رزومه

سوده کریمی

 حقوق /85

 کارشناس فرهنگی

 

 رزومه

رقیه سادات مومن

فقه وحقوق اسلامی /81

عضو هیأت علمی و مدرس

 

رزومه

اعظم غیاثی

فقه و حقوق اسلامی /74

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی و مدرس

 

 رزومه

فائزه طوقانی پور

حقوق /81

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علمی  و عضو هسته جامعه دانش آموختگان

 

 رزومه

صدیقه فرجی

فقه وحقوق اسلامی

______

 

 رزومه

سمیه فودازی

مدیریت آموزشی /83

مدیر امور دانشجویی  

 

 رزومه

طاهره شجاعی

زبان و ادبیات عربی /69

_______

 

 رزومه

بهناز حاجی زاده

حقوق /77

________ 

 

 رزومه

فاضله میرغفوریان

فلسفه و کلام اسلامی /69

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی  

 

 رزومه

فاطمه صالحی نژاد حقوق خانواده /89 کارشناس حقوق

 

 رزومه

ضحی انصاریان

معارف اسلامی و علوم تربیتی /85

 کارشناس بخش معارف

 

 رزومه

مریم عدلی

مدیریت آموزشی /83

_______

 

 رزومه

ندا کریمیان مدیریت آموزشی کارشناس برنامه ریزی درسی و درسنامه   رزومه
عاطفه ذبیحی حقوق خانواده /89 کارشناس فقه   رزومه